Zarządzanie nieruchomościami MARGO

MARGO Zarządzanie Nieruchomościami

O firmie

Szczegółowy zakres zadań MARGO w ramach zarządzania:

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością:
rejestracja Wspólnoty, założenie i prowadzenie konta bankowego, NIP, REGON, etc.
ustalanie, wprowadzanie zasad i procedur operacyjnych oraz reguł kontroli zarządczej,
protokolarne przejęcie nieruchomości i jej dokumentacji technicznej
prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
przygotowanie projektów umów oraz kontrolę nad prawodłowością wykonania umów na dostawę mediów: wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości,
tworzenie specyficznych dla danego obiektu algorytmów rozliczających media na użytkowników,
organizowanie prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych, negocjowanie i przygotowywanie projektów umów o wykonywanie w obiekcie tych prac, usuwanie awarii i ich skutków,
określanie, analizowanie i wdrażanie alternatywnych sposobów wykorzystania powierzchni,
nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości części wspólnych obiektu,
organizowanie obsługi prawnej

Obsługa finansowa:

prowadzenie księgowości, dokonywanie operacji finansowych w zakresie ustalonym z właścicielem nieruchomości,
przygotowanie projektów oraz rozliczanie planów gospodarczych,
sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, a także bieżących informacji o poniesionych kosztach utrzymania i przychodach nieruchomości,
sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
windykacja należności,